Συστήματα PACS και μετάβαση στο νέφος

Το Σύστημα Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Εικόνων (Picture Archiving and Communications Systems - PACS) αποτελεί ένα σύστημα για την αρχειοθέτηση, διαχείριση, διανομή και αποθήκευση ιατρικών εικόνων και δεδομένων. Τα συστήματα αυτά αποτελούν μέρος της τεχνολογίας ιατρικής απεικόνισης τα οποία παρέχουν οικονομική αποθήκευση και εύκολη πρόσβαση σε εικόνες από πολλαπλά ιατρικά μηχανήματα, εξαλείφοντας την ανάγκη της χειροκίνητης αρχειοθέτησης και ανάκτησης των ιατρικών εξετάσεων.

Εισαγωγή: Το Σύστημα Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Εικόνων (Picture Archiving and Communications Systems - PACS) αποτελεί ένα σύστημα για την αρχειοθέτηση, διαχείριση, διανομή και αποθήκευση ιατρικών εικόνων και δεδομένων. Τα συστήματα αυτά αποτελούν μέρος της τεχνολογίας ιατρικής απεικόνισης τα οποία παρέχουν οικονομική αποθήκευση και εύκολη πρόσβαση σε εικόνες από πολλαπλά ιατρικά μηχανήματα, εξαλείφοντας την ανάγκη της χειροκίνητης αρχειοθέτησης και ανάκτησης των ιατρικών εξετάσεων.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιεκτική μελέτη των συστημάτων PACS και η ανάλυση των παραγόντων εκείνων που οδήγησαν τη μετάβαση των συστημάτων αυτών από ένα ενδονοσοκομειακό σύστημα σε ένα σύστημα στο νέφος (cloud). Επιπλέον, η εργασία αυτή παρουσιάζει τα οφέλη και τις δυσκολίες της μετάβασης αυτής.

Υλικό & Μεθοδολογία: Για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκε βιλιογραφική έρευνα στη βάση PubMed, καθώς και μελετήθηκαν οι αναφορές διεθνών οργανισμών και φορέων, για να εκτιμηθεί ο βαθμός εισαγωγής των συστημάτων PACS, καθώς και το εύρος και το είδος των επιπτώσεων της υλοποίησής τους.

Αποτελέσματα: Η αγορά του cloud computing για την ιατρική απεικόνιση στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί εκθετικά με ένα σύνθετο ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) 27% μέχρι το 2018. Επί του παρόντος, η αποθήκευση και η επαναφορά δεδομένων μετά από καταστροφή αποτελούν τους τομείς εκείνους του υπολογιστικού νέφους που συμβάλουν περισσότερο στην αγορά του υπολογιστικού νέφους για ιατρική απεικόνιση. Η αύξηση αυτή αναμένεται να οφείλεται στην εκθετική αύξηση των ιατρικών δεδομένων που παράγονται από τα ιατρικά απεικονιστικά συστήματα με την έλευση της νέας τεχνολογίας. Η αγορά που στηρίζεται στο διαμοιρασμό λογισμικού μέσω του νέφους αναμένεται να αυξηθεί μέσα στα επόμενα 3 χρόνια με ένα CAGR της τάξης του 20%.

Συμπεράσματα: Μπορεί τα cloud-based συστήματα PACS να φαίνονται ως προσιτή λύση για τους οργανισμούς εκείνους που πρόκειται να προμηθευτούν για πρώτη φορά ένα τέτοιο σύστημα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν αποτελεί απαραίτητα τον κανόνα για τους υπόλοιπους οργανισμούς. Η σύνταξη οικονομικής ανάλυσης κρίνεται απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις ώστε να εξεταστούν σε χρηματικούς όρους τα οφέλη ή οι ζημίες της μετάβασης αυτής από τον κάθε οργανισμό ξεχωριστά.

Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης που διοργανώθηκε στην Τρίπολη, 1-2 Νοεμβρίου 2016.